Emisije v vode iz komunalnih čistilnih naprav
Pogoji
Občina


Naselje


MSCODE (kode po WFD)


HGO


Aglomeracija

Komunalna čistilna naprava
Leta

Dejavnost
Stopnja čiščenja Primarna Sekundarna
Terciarna
Parametri za izpis
Tip meritve za izpis Povprečna
Min Maks.
Pod mejo detekcije
Prekomerno onesnaževanje
Izpust v tla
Količina
              
Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija    Tel: +386 (0)1 4784 000    Fax: +386 (0)1 4784 052